Prekių katalogas

Žaidimo „Laimėk su RAVAK“ taisyklės

 • Žaidimo dalyviai, užpildydami ir į žaidimo dėžę įmesdami žaidimo kuponą, patvirtina savo sutikimą su žaidimo „Laimėk su RAVAK“ taisyklėmis.

  Žaidimo „Laimėk su RAVAK“ taisyklės

  1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
  1.1. Žaidimo organizatorius – UAB „Stamex“, Danės g. 45, Klaipėda. Į.k. 300531413
  2. ŽAIDIMO TERITORIJA
  2.1. Žaidimas organizuojamas ir vykdomas prekybos centre „GULBĖ“ (toliau – GULBĖ).
  3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
  3.1. Žaidimo pradžia – 2021 m. kovo 23 d., pabaiga – 2021 m. balandžio 23 d.
  3.2. Pagrindinio prizo laimėtojas išaiškinamas 2021 m. balandžio 23 d.

  4. ŽAIDIMO DALYVIAI
  4.1. Žaidime gali dalyvauti visi 18 m. ir vyresni asmenys, išskyrus Žaidimo organizatoriaus darbuotojus ir jų šeimos narius (darbuotojo šeimos nariai yra sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai, darbuotojo ir jo sutuoktinio tėvai).

  5. ŽAIDIMO PRIZINIS FONDAS
  5.1. Pagrindinis prizas – 400 eur vertės dovanų kuponas RAVAK prekėms įsigyti. (1 vnt). Dovanų kuponą bus galima panaudoti tik vieną kartą.
  6. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS
  6.1. Norint dalyvauti Žaidime reikia PC „GULBĖ“ įsigyti RAVAK prekių už 400 eur ir daugiau.
  6.2 Užpildyti Žaidimo kuponą nurodant savo vardą ir telefono numerį. Užpildytas Žaidimo kuponas įmetamas į žaidimo dėžę.
  6.3. Vieno asmens užpildytų Žaidimo kuponų skaičius neribojamas.

  7. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PRIZŲ ĮTEIKIMO TVARKA
  7.1. Pagrindinio prizo – 400 Eur vertės dovanų kuponas RAVAK prekėms įsigyti - laimėtojas atsitiktinės atrankos būdu bus išaiškintas 2021 m. balandžio 23 d., iš per visą Žaidimo laikotarpį gautų tinkamai užpildytų Žaidimo kuponų. Su pagrindinio prizo laimėtoju UAB „STAMEX“ atstovas bandys susisiekti Žaidimo kupone nurodytu telefono numeriu. Jei laimėtojo užpildytame Žaidimo kupone nurodytu telefono numeriu su pagrindinio prizo laimėtoju neįmanoma susisiekti per 7 kalendorines dienas nuo pagrindinio prizo laimėtojo nustatymo dienos, jis netenka teisės į šį prizą ir pretenzijos dėl to nepriimamos. Tokiu atveju atsitiktinės atrankos būdu išaiškinamas kitas pagrindinio prizo laimėtojas, kuriam galioja tos pačios sąlygos dėl informavimo apie laimėjimą.
  7.2. Laimėtą 400 eur vertės dovanų kuponą atsiimti reikės prekybos centre „GULBĖ“, adresu Danės g. 45, Klaipėda. Laimėtojas, atsiimantis pagrindinį prizą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildyti prizo perdavimo – priėmimo aktą, kurį jam pateikia Žaidimo organizatoriaus atstovas.
  7.3. Laimėtojas privalo atsiimti bei laimėtu 400 eur vertės dovanų kuponu pasinaudoti iki 2021 m. liepos 31 d.
  Jei prizai yra neatsiimami ir/ar jais nepasinaudojama iki nustatyto laiko, tai laimėtojas netenka į juos teisės ir Žaidimo organizatorius gali juos naudoti savo nuožiūra.

  8. ASMENS DUOMENYS
  8.1. Dalyvaudamas Žaidime dalyvis sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi ir saugomi Žaidimo vykdymo, buhalterinės apskaitos vykdymo ir informavimo apie laimėjimą tikslais.
  8.2. Asmens duomenų valdytojas UAB „STAMEX“, į.k. 300531413, esanti adresu Danės g. 45, Klaipėda. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami Žaidimo organizatoriaus pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie susitarimų su Žaidimo organizatoriumi pagrindu tiesiogiai vykdo su Žaidimu susijusias funkcijas.
  8.3. Žaidimo Dalyviai, užpildydami Žaidimo kuponą, patvirtina, kad nurodyti duomenys (vardas ir telefono numeris) yra jų, jie yra teisingi ir aktualūs. Draudžiama pateikti kitų asmenų duomenis.
  8.4. Žaidimo dalyvis turi teisę prašyti, kad Žaidimo organizatorius leistų susipažinti su tvarkomais Žaidimo dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų, taip pat, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas. Pasirinkdamas dalyvauti Žaidime, Žaidimo dalyvis patvirtina, jog supranta, kad dalyvio pateiktų asmens duomenų tvakymas yra būtinas Žaidimo vykdymui, todėl nutraukus šių duomenų tvarkymą Žaidimo dalyvis praranda teisę dalyvauti Žaidime ir laimėti savaitinius ir pagrindinį Žaidimo prizą. Žaidimo savaitinių ir pagrindinio prizo laimėtojų asmens duomenų (vardo, pavardės, informacijos apie laimėtą prizą, o pagrindinio prizo laimėtojo taip pat ir asmens kodo bei adreso) tvarkymas privalomas pagal galiojančius teisės aktus.
  8.5. Žaidimo organizatorius įsipareigoja sunaikinti Žaidimo kuponus su dalyvių asmens duomenimis ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį po pagrindinio prizo laimėtojo išaiškinimo, išskyrus laimėjusio dalyvio asmens duomenis, kurie, buhalterinės apskaitos vykdymo tikslais, privalomi tvarkyti pagal galiojančius teisės aktus.
  9. NUOLAIDOS KUPONO NAUDOJIMAS
  9.1. Dovanų kuponą galima panaudoti tik vieną kartą.
  9.2. Pasinaudoti laimėtu 400 Eur vertės kuponu galima tik vieną kartą, ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d. Viršijus kupono vertės sumą, priemoka grynaisiais ar banko kortele galima. Panaudotas kuponas paimamas iš kliento.
  9.3. Pasinaudoti laimėtu 400 Eur vertės kortele RAVAK prekėms įsigyti galima vieno pirkimo metu ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d.
  9.4. Dovanų kuponas į pinigus ir kitus daiktus nėra keičiamas.
  10. KITOS SĄLYGOS
  10.1. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius, susijusius su laimėtų prizų apmokestinimu, sumoka Žaidimo organizatorius, o laimėtojas privalo pateikti tam reikalingus duomenis.
  10.2. Žaidimo dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, susijusios su dalyvavimu Žaidime, prizų atsiėmimu, tolesniu prizo naudojimu bei kitos išlaidos, kurios šiose Taisyklėse Žaidimo organizatoriaus nėra nurodytos kaip dengiamos.
  10.3. Žaidimo organizatorius neatsako ir nepriima skundų bei pretenzijų, jeigu Žaidimo kuponas užpildytas nesilaikant nustatytos jo pildymo tvarkos ar yra sugadintas taip, kad neįmanoma nustatyti pildžiusiojo duomenų, taip pat jei su laimėtoju neįmanoma susisiekti per šių taisyklių 7.3. punkte nurodytus terminus.
  10.4. Žaidimo organizatorius nėra atsakingas, jei teisė gauti / panaudoti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės Žaidimo dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos ir terminų pažeidimo. Tokiais atvejais jokia Žaidimo dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
  10.5. Žaidimo organizatorius turi teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jeigu yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia taikytinus teisės aktus ar Žaidimo taisykles.
  10.6. Visi su Žaidimu susiję skundai (išskyrus susijusius su laimėto pagrindinio prizo atsiėmimu ir panaudojimu) turi būti pateikti raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant tai įrodančius dokumentus ir siunčiami adresu UAB „ STAMEX“, Danės g. 45, Klaipėda arba el. paštu marketingas@gulbe.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d. Skundai, susiję su pagrindinio prizo laimėjimu, šiose taisyklėse nurodyta tvarka, turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d. Žaidimo organizatorius išanalizuoja pateiktus skundus ir per 30 dienų raštu pateikia savo atsakymą.
  10.7. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas, iš anksto apie tai paskelbęs tinklalapyje www.gulbe.lt.